Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt személy a jegyző, aki az alábbi módon fogadja a közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket:

- postai levélben Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8445 Városlőd, Templom tér 4.) címezve,

- elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen az alább közölt nyomtatvány kitöltésével,

- telefaxon (88/240-003),

- személyesen benyújtva.

2. A szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

- az igényelt adat a www.farkasgyepu.hu honlapon már közzétételre került,

- az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő.

Amennyiben szóban nem teljesíthető, az igényről feljegyzést kell készíteni.

3. Az igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni.

4. A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt felelős az igényt – annak tartalma alapján – az iktatást követő 3 napon belül köteles megvizsgálnia abból a szempontból, hogy

- az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e,

- az igényelt adatokat a címzett kezeli-e,

- az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e,

- megtalálhatók-e az internetes web-helyen,

- a kért módon vannak-e tárolva az Adatkezelőnél, vagy feldolgozásuk szükséges,

- az igénylő elérhetősége tisztázott-e,

- a tájékoztatást milyen formában, módon kéri,

- az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e az Adatkezelőnek külön költséget, ha igen, akkor ennek megtérítését az igénylő vállalja-e.

Az adatszolgáltatást a kiadmányozási szabályzat szerint kell előkészíteni.

5. Ha az igény a kért módon nem teljesíthető, az igénylővel fel kell venni –elsősorban telefonon vagy e-mailben- a kapcsolatot és a hiányzó adatokra vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni. Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, jegyző köteles segítséget nyújtani. Az intézkedésről feljegyzést kell készíteni. Ha az igénylő a felhívásban megadott határidőn belül nem nyilatkozik az adatfelelős a rendelkezésre álló adatok alapján teljesíti az igényt.

6. Az igénylőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni a tekintetben, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja-e igényét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget az Adatkezelőnek. Ha vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell a személyazonosító adatait. A kötelezettség-vállalást lehetőleg írásban (postai levél, telefax, e-mail) kell teljesíteni.

7. Ha a kért adatot nem Adatkezelő kezeli, akkor erről a tényről a közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős személy a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 8 naptári napon belül tájékoztatja az igénylőt.

8. Az Adatkezelő elutasítja az igényt, ha a kért adatok nem közérdekű adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

9. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg.

10. Amennyiben olyan adat megismerésére irányul az igény, amelyet az Adatkezelő az Eitv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által elrendelt formában és adattartalommal a honlapján www.farkasgyepu.hu címen már közzétett, az igénylőt erről tájékoztatni kell a fellelhetőséget is ideértve. Ez nem mentesíti az adatkezelőt az adatszolgáltatási kötelezettsége alól.

11. Az adatszolgáltatást jegyző úgy köteles előkészíteni, hogy a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Adatkezelő az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tudjon tenni.

12. Egyéb esetben a tájékoztatásnak – lehetőség szerint - az igénylő által kívánt technikai eszközzel és módon kell eleget tenni (postai levélben, telefaxon, e-mailben, cd-n).

13. Ha az igény csak részben teljesíthető, az igénylőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjáról. Az adatszolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, akkor a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

14. Az ügyintézés során az Avtv. 20. §-ának (2) és (6) bekezdéseiben írt határidők betartására fokozottan figyelni kell. Ennek érdekében az igénylővel való kapcsolatfelvételnek, illetve részletes nyilatkozata beszerzésének, az igény megérkezésétől számítva, legkésőbb öt napon belül meg kell történnie.

15. A szervezeti egységek vezetői a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Eitv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről évente jelentést készítenek a Jegyző részére, tárgyévet követő március 31-ig, az alábbi adattartalommal

- adatigénylések száma tárgykör megjelölésével

- adatszolgáltatás formája és az igénylők által megtérített költség összege

16. A Jegyző évente, az adatvédelmi biztos közleményében meghatározott időpontig értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.

17.Ha az igénylő közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az igény előterjesztésétől számított 15 napos határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság az igénynek helyt ad és az Adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi, ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell.

18. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell. Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

19. A közérdekű adatról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértéke: 100,- Ft/oldal.

I g é ny

Farkasgyepű Község Önkormányzat

kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére

Adatot kérő neve:

.............................................................................................

Elérhetőségei

Lakcíme:

...............................................................................................................

E-mailcíme: ..........................................@....................................

Telefonszáma: ..........-........................

Igény pontos leírása:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Az igényelt adatokról másolat készítését: kérem / nem kérem

Az elkészített másolatokat: személyesen veszem át / postai úton kérem teljesíteni

Az adathordozó fajtája: papír elektronikus adathordozó(.........)

Ny i l a t k o z a t

Alulírott ........................................ nyilatkozom, hogy az igényem teljesítése során felmerülő költségeket

Megtérítem. / Nem térítem meg.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a felmerülő költségeket nem vállalom az általam kért információkról csak olyan formában és módon kaphatok tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget a Farkasgyepű Község Önkormányzatának. Tudomásul veszem, hogy az igény visszavonása esetén az adatok előállításával összefüggésben a visszavonásig felmerült költségeket köteles vagyok megfizetni.

Kelt: Farkasgyepű, ...........év ..................................hó ..........nap

............................................

 Az adatot igénylő aláírása