Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi határozatai

 

Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi határozatai
Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya:
01.23. nyilvános együttes 1/2013. (I.23.) Napirend elfogadása
  2/2013. (I.23.) Köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 1/2012. (I.24.) sz. rendeletében foglaltakkal egyetértés
01.24. rendkívüli, nyilvános 3/2013. (I.24.) Napirend elfogadása
  4/2013. (I.24.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Farkasgyepűi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületével.
  5/2013. (I.24.) Frum Ferenc e.v.-val kötött megállapodás módosítása. (Térítési díj.)
01.24. rendkívüli, zárt 6/2013. (I.24.) Napirend elfogadása
  7/2013. (I.24.) Kungl Melinda jogtalanul felvett tiszteletdíjának részletekben történő visszafizetéseének engesélyezése.
  8/2013. (I.24.) Szkiba Gábor részére temetési segély megállapítása. (15.000 Ft)
  9/2013. (I.24.) Holczmann Jánosné részére egyszeri alkalommal 30.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli juttatást állapít meg.
  10/2013. (I.24.) Szűcs és Társai Kft. Részére 180.000 Ft szennyvíz hozzájárulás elengedése azzal a feltétellel, hogy a fennmaradó 180.000 Ft-ot megfizeti legkésőbb 2013. február 28-ig.
  11/2013. (I.24.) Döntés arról, hogy nem kívánják bérbeadni a Bakonyjákói iskola 2/12 részt.
02.08. nyilvános, együttes 12/2013. (II.8.) Napirend elfogadása
  13/2013. (II.8.) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása.
02.14. rendkívüli, nyilvános 14/2013. (III.7.) Napirend elfogadása
  15/2013. (II.14.) Az önkormányzat saját bevételének és adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határának meghatározása a 2013.-2016. évekre vonatkozóan.
  16/2013. (II.14.) A Bakonyvölgye Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása.
  17/2013. (II.14.) A Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft. "végelszámolás" jogcímen történő megszüntetéséhez hozzájárulás.
  18/2013. (II.14.) A Bakonyjákói iskola hasznosítása tárgyában hozott 11/2013. (I.24.) sz. határozatának hatályon kívül helyezése.
  19/2013. (II.14.) A Bakonyjákói iskola 2/12 részének bérbeadása a Vital-Pro Hungary Kft. részére.
  20/2013. (II.14.) A Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatása 5.000 Ft összegben.
  21/2013. (II.14.) Szándék-nyilvánítás a község településrendezési tervének felülvizsgálatáról.
03.07. rendkívüli, nyilvános 22/2013. (III.7.) Napirend elfogadása
  23/2013. (III.7.) A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása.
  24/2013. (III.7.) Közép- és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Terv elfogadása.
  25/2013. (III.7.) Vis maior támogatásra kiírt pályázat benyújtása.
  26/2013. (III.7.) Pénzügyileg nem támogatja a "németbányai virágkép" elkészítését.
  27/2013. (III.7.) Pénzügyileg nem támogatja a B. V. Óvoda Bakonyjákói Tagint.-e által szervezett óvodabált.
  28/2013. (III.7.) A Klikk-kel és a Bakony Busz Bt.-vel kötött háromoldalú megállapodás módosításának jóváhagyása
03.28. rendkívüli, nyilvános 29/2013. (III.28.) Napirend elfogadása
  30/2013. (III.28.) A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása.
  31/2013. (III.28.) A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
  32/2013. (III.28.) A rendkívüli időjárási körülmények miatt 50e Ft önrész vállalása mellett 850e Ft vis maior támogatás igénylése.
04.11. rendkívüli, nyilvános 33/2013. (IV.11.) Napirend elfogadása
  34/2013. (IV.11.) A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.-től átháramoltatott viziközművek vagyonadatainak elfogadása.
  35/2013. (IV.11.) A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításának elfogadása
  36/2013. (IV.11.) A 71/2012. (XI.28.) sz. határozat módosítása.
  37/2013. (IV.11.) Holczmann Jánosné átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítására vonatkozó kérelmének elutasítása. (Jövedelem túllépés miatt.)
  38/2013. (IV.11.) A Veszprém Megyei Mentőszervezet "04 Alapítvány" támogatása 5.000 Ft összegben.
  39/2013. (IV.11.) Frum Ferenc e.v.-val kötött közétkeztetési megállapodás felmondásáról.
  40/2013. (IV.11.) Szerződés kötés a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Konyhájával.
  41/2013. (IV.11.) A leamortizálódott és működésképtelen Robi recor kisgép Stilet Csaba részére ajándékozása.
04.30. rendkívüli, nyilvános 42/2013. (IV.30.) Napirend elfogadása
  43/2013. (IV.30.) Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatására.
  44/2013. (IV.30.) A Bakonyvölgye Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
05.14. rendkívüli, nyilvános 45/2013. (V.14.) Napirend elfogadása
  46/2013. (V.14.) A 43/2013. (IV.30.) sz. határozatának módosítása.
  47/2013.  
  48/2013.  
05.23. rendkívüli, nyilvános 49/2013. (V.23.) Napirend elfogadása
  50/2013. (V.23.) A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása.
  51/2013. (V.23.) Az ÉszaBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosítások elfogadása.
05.31. rendkívüli, nyilvános 52/2013. (V.31.) Napirend elfogadása
  53/2013. (V.31.) A Bakonyvölgye Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodásának felmondása 2013.06.30.-ával. 2013.07.01-től a Városlőd Község Önk. Képviselő-testületével kötött feladatátvállalási megállapodás útján a Városlődi Német Nemzetiségi Óvodában gondoskodnak.
  54/2013. (V.31.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelés elfogadása.
06.06. rendkívüli, nyilvános 55/2013. (VI.6.) Napirend elfogadása
  56/2013. (VI.6.) A testület tulajdonában lévő Farkasgyepű 029 hrsz-ú kivett saját használatú út, valamint csatlakozó árok felújtásához szükséges tervek, engedélyek beszerzése.
  57/2013. (VI.6.) A testület tulajdonában lévő Farkasgyepű 013 hrsz-ú kivett saját használatú út hibáinak ideiglenes kijavítása 2 teherautónyi kő ráhordásával és eldolgozásával.
  58/2013. (VI.6.) A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításának elfogadása
  59/2013. (VI.6.) A faluház nagytermének bérbeadása Árvai Tamás és Veisz Noémi részére lakodalom céljára 10.000 Ft bérleti díj ellenében.
  60/2013. (VI.6.) A faluház nagytermének bérbeadása térítésmentesen a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet részére Semmelweis napi rendezvény lebonyolítása céljából.
  61/2013. (VI.6.) Pályázat benyújtása a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének meghirdetett pályázatára.
06.24. rendkívüli, nyilvános 62/2013. (VI.24.) Napirend elfogadása
  63/2013. (VI.24.) Egyetértés a "Városlőd-Csehbánya-Bakonyjákó-Námetbánya-Farkasgyepű Védőnői Szolgálati Társulás megszüntetésével 2013. június 30. napjával.
  64/2013. (VI.24.) 2013. július 1-től a védőnői szolgálat feladatról Csehbánya, Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű Községi Önk.-ok testületeivel kötött feladat-ellátási megállapodás útján gondoskodik.
  65/2013. (VI.24.) Pápa Város Önkormányzatával házi segítségnyújtásra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra kötött megállapodás felmondása 2013. június 30.-al. 2013.07.01.-től a feladatot a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
  66/2013. (VI.24.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 52/2 hrsz-ú kivett beépítetlen művelési ágú ingatlant elidegenítésre jelöli Sperl László részére.
  67/2013. (VI.24.) Bakonyjákón megvalősuló gyermektáboroztatás támogatása 20.000 Ft-tal.
  68/2013. (VI.24.) Hozzájárulás a Bakonyjákói Iskola bérbeadása missziós tábor céljára.
  69/2013. (VI.24.) A 31/2013. (III.28.) sz. határozatának módosítása. (Közbeszerzési terv.)
07.04. rendkívüli, nyilvános 70/2013. (VII.4.) Napirend elfogadása
  71/2013. (VII.4.) Az 5/2013. (III.14.) BM rendelet alapján a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon a volt gesztor község, Bakonyjákó polgármestere
07.25. rendkívüli, nyilvános 72/2013. (VII.25.) Napirend elfogadása
  73/2013. (VII.25.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
08.12. rendkívüli, nyilvános 74/2013. (VIII.12.) Napirend elfogadása
  75/2013. (VIII.12.) A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása.
  76/2013. (VIII.12.) A kaposvári M. J. Város Önk. által üzemeltetett kollégium üzemeltetését nem támogatja.
  77/2013. (VIII.12.) Beiskolázási támogatás nyújtásáról szóló határozat.
  78/2013. (VIII.12.) Települési értéktár létrehozásának lehetőségével nem kíván élni a testület.
  79/2013. (VIII.12.) A közétkeztetési szolgáltató váltástól nem változtatja meg a térítési díjakat.
  80/2013. (VIII.12.) A sírhelyek elektronikus sírboltkönyvben történő rögzítésének finanszírozása 230.000 Ft + ÁFA összegben.
09.10. rendkívüli, nyilvános, együttes 81/2013. (IX.10.) Napirend elfogadása
  82/2013. (IX.10.) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
09.12. rendkívüli, nyilvános 83/2013. (IX.12.) Napirend elfogadása
  84/2013. (IX.12.) Farkasgyepű K. Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
  85/2013. (IX.12.) A Bakonyvölgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
  86/2013. (IX.26.) Polgármester felhatalmazás a Dr. Hoffmann Rózsa államtitkárnak címzett levél aláírására
09.26. rendkívüli, nyilvános 87/2013. (IX.26.) Napirend elfogadása
  88/2013. (IX.26.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás érdekében az általános Szerődési Feltételek elfogadása
  89/2013. (IX.26.) A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósításának támogatása
10.14. rendkívüli, nyilvános 90/2013. (X.14.) Napirend elfogadása
  91/2013. (X.14.) Igény benyújtása 4 erdei m3 szociális célű tüzifavásárlás céljához. Önrész: bruttó: 10.160 Ft.
  92/2013. (X.14.) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirat módosításának elfogadása.
10. 30. rendkívüli, nyilvános, együttes 93/2013. (X.30.) Napirend elfogadása
  94/2013. (X.30.) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
  95/2013. (X.30.) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
10.30. rendkívüli, nyilvános 96/2013. (X.30.) Napirend elfogadása
  97/2013. (X.30.) Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
  98/2013. (X.30.) Farkasgyepűi Önkormányzat 2013. évi III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
  99/2013. (X.30.) A 2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása
11.07. rendkívüli, nyilvános 100/2013. (XI.7.) Napirend elfogadása
  101/2013. (XI.7.) A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása.
  102/2013. (XI.7.) A Városlődi Német Nemzetiségi és Nyelvoktató Általános Iskola kijelölésének elfogadása kötelező felvételt biztosító általános iskolává.
  103/2013. (XI.7.) Közmeghallgatás időpontja: 2013. december 10.
  104/2013. (XI.7.) A Center Színház mesejátékának megrendelése 76.000 Ft összegben.
  105/2013. (XI.7.) Az Andrássy-Duo Kft. Zenés előadásának megrendelése 70.000 Ft+ÁFA+utiköltség áron.
  106/2013. (XI.7.) Közbeszerzési pályázat lebonyolítása TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 azonosító számú elnyert pályázathoz
11.22. rendkívüli, nyilvános 107/2013. (XI.22.) Napirend elfogadása
  108/2013. (XI.22.) A K&Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. Közbeszerzési eljárás lefolytatására beadott pályázatát elutasítja.
  109/2013. (XI.22.) Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján
12.02. rendkívüli, nyilvános 110/2013. (XII.2.) Napirend elfogadása
  111/2013. (XII.2.) A Kovácsi Fal Kft 46 hrsz-ú ingatlan felújításra beadott ajánlatának elutasítása
  112/2013. (XII.2.) Lombard-91 Kft. 46 hrsz.-ú ingatlan felújítására beadott ajánlatának elutasítása
  113/2013. (XII.2.) Build-Creator Kft. 46 hrsz-ú ingatlan felújítására beadott ajánlatának elutasítása
  114/2013. (XII.2.) A Fáskerti ésTársa 2001 Kft. 46 hrsz-ú ingatlan felújítására beadott ajánlat elfogadása
  115/2013. (XII.2.) A 46 hrsz-ú ingatlan műszaki ellenőrzésére szerződés kötés az IPM Projekt Ép. Ip. Ker. és Szolg. Kft.-vel.
  116/2013. (XII.2.) 013 hrsz-ú kivett saját használatú út hibáinak kijavíttatása gréerezetéssel.
  117/2013. (XII.2.) Árvai és Társa Kft. Gyalogátkelő és járda felújítás engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó bruttó 406.400 Ft -os ajánlatát elfogadja
  118/2013. (XII.2.) Patyi Ernőné részére 30.000 Ft támogatás megállapítása
12.10. rendkívüli, nyilvános 119/2013. (XII.10.) Napirend elfogadása
  120/2013. (XII.10.) A VMC Consulting Kft. A TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projektben lefolytatott közbeszerzési eljárásra adott ajánlatának elutasítása.
  121/2013. (XII.10.) A TENDER-CO Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft. A TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0046 pályázati azonosítójú projektben lefolytatott közbeszerzési eljárásra adott ajánlatának elutasítása.
  122/2013. (XII.10.) A Kozma Ügyvédi Iroda nyerte a közbeszerzési eljárást. (TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0046)
12.19. közmeghallgatás 123/2013. (XII.19.) Napirend elfogadása
12.19. rendkívüli, nyilvános 124/2013. (XII.19.) Napirend elfogadása
  125/2013. (XII.19.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosításának jóváhagyása
  126/2013. (XII.19.) A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlatának elutasítása
  127/2013. (XII.19.) A Raiffeisen Bank Zrt. Számlavezetési ajánlatát elfogadja, és e szerint módosítja érvényben lévő szerződését.
  128/2013. (XII.30.) A 116/2013. (XII.2.) sz.-ú határozat módosítása
12.30. rendkívüli, nyilvános 129/2013. (XII.30.) Napirend elfogadása
  130/2013. (XII.30.) 2014. évi munkaterv elfogadása
  131/2013. (XII.30.) 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása